C29769DE-8E7A-4531-9121-94748A305819 – Nawang Kurniawati